Werkplan 2018-2019

Concept 29 november 2017

HUURDERS BELANGEN VERENING NOORD -KENNEMERLAND (HBV)

Werkplan/jaarplan 2018/2019

Voorwoord

Het bestuur van de HBV heeft tezamen met haar vaste commissieleden de keuzes voor een toekomstig beleid ten behoeve van een nieuw werkplan voor de komende jaren, uitgewerkt.
In dit werkplan hebben bestuur en leden van de vaste commissies uiteengezet wat zij belangrijk vinden voor de komende jaren. Een werkplan fungeert voor het bestuur als handleiding voor de vereniging. Een handleiding die we gebruiken om onze weg te vinden in de veelheid van onderwerpen die op ons afkomen. Maar een werkplan is ook nodig omdat we soms keuzes moeten maken. De inzet van vrijwilligers in het bestuur en vaste commissieleden en onze bewonerscommissies kent zijn grenzen.

Eind november 2016 werden de Prestatieafspraken met Langedijk afgesloten met de handtekeningen van de drie partijen (partners).
In Alkmaar werden deze Prestatieafspraken door de partners in december 2016 afgerond.

Al met al was 2016 een druk jaar voor de huurdersverenigingen.
In Alkmaar verloopt de samenwerking met de HBV van Alckmaer voorspoedig, met HBV Kennemer Wonen (Alkmaar) werd de samenwerking tussentijds beëindigt in verband met
problemen tussen Directie en Huurdersvereniging.
Het totale proces is goed verlopen. Alle Partners zijn tevreden over het resultaat.
Aandacht en uitwerking bijdragen Huurdersorganisaties blijft noodzakelijk.
De komende jaren blijven wij, zowel in Langedijk als in Alkmaar, actief bezig met de Prestatieafspraken.

Heerhugowaard
De voorbereidingen voor de Prestatie Afspraken in Heerhugowaard worden in het najaar van 2017 in gang gezet. De gemeente is thans bezig om inspraak te verlenen aan haar inwoners onder de titel "Woonwensen`.
De feitelijke Prestatieafspraken zullen pas in 2018 - na besluitvorming Gemeenteraad -in gang worden gezet met de

Maar ook wordt de huurdersorganisatie volwaardig partner bij het maken van de prestatieafspraken met de gemeente en corporatie.
De HBV beslist voortaan mee. Dat betekent dat de positie sterker wordt, maar ook de verantwoordelijkheid neemt toe en de legitimiteit moet gewaarborgd.
Kansen volop, maar ook veranderingen .

Eigen organisatie
De HBV beslist voortaan mee. Dat betekent dat de positie sterker wordt, maar ook de verantwoordelijkheid neemt toe en de legitimiteit moet gewaarborgd.
Kansen volop, maar ook veranderingen .

Belangrijk thema blijft ook voor de komende jaren, de toekomstbestendigheid van onze vereniging.
Geconstateerd kan worden dat naast de huidige vormen van communicatie en de formele participatie van huurders via bewonerscommissies en huurdersbelangenvereniging, er ook tal van andere - meer informele - manieren en vormen zijn waarmee bewoners betrokken worden bij hun woonomgeving en activiteiten kunnen organiseren. Zulke vormen kan de HBV ook veel informatie opleveren.
* De opdracht om, al dan niet samen met Woonwaard, een uitwerking tegeven hoe het contact met huurders kan  worden onderhou den, wanneer deze kiezen voorandere vormen van meedoen/participeren.
Deze doelstelling is de laatste jaren niet gerealiseerd. De HBV heeft te weinig richting gegeven om, samen met Woonwaard, tot nadere afspraken te komen.
Doelstelling voor 2018-2019
De toekomstbestendigheid van onze vereniging blijft nadrukkelijk in beeld.

Toekomstgericht
Huurdersorganisaties (dus ook de HBV) moeten zich versterken en vernieuwen. De ontwikkelingen bij Corporaties (verzakelijkt) en door nieuwe wetgeving (bedrijfsvoering), ontstaat er een nieuwe balans tussen huurders(organisatie) en de verhuurder.
De verantwoordelijkheid voor betrokkenheid en participatie komt veel meer bij de huurdersorganisatie te liggen. Dat vraagt van de huurdersorganisatie een andere visie, een nieuwe cultuur en actievere inzet.
Deze doelstelling is - met name in de tweede helft van 2015- besproken en uitgevoerd door middel van cursussen (Woonbond). Gelet op de nieuwe taken voor de HBV zal zij zich - meer dan voorheen - laten bijstaan door deskundigen.
De komende jaren zal deze doelstelling nog verder worden uitgediept.

* De HBV moet zich bezig houden met verjonging in haar bestuur.
Deze punten zullen in samenwerking met de Woonbond plaatsvinden.
De pogingen om tot verjonging te komen heeft in de afgelopen jaren helaas geen resultaat gehad. Bij jongeren ontmoeten wij, in het licht van deze maatschappij, weinig mogelijkheden omdat zij geen extra tijd beschikbaar hebben.

In 2018 zullen wij blijven zoeken.

Lage inkomens
Het Bestuur heeft zich nog maar eens nadrukkelijk uitgesproken over de inzet voor de lage inkomens, maar ook voor huurders met middeninkomens. De HBV wil een vereniging zijn voor alle huurders van Woonwaard. Ook wil zij meer jonge huurders bij haar activiteiten betrekken o.a. door gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen.

De ontwikkelingen in de sociale woningsector, is vooral een politieke keuze. Wij zullen deze ontwikkelingen op de voet volgen met betrekking tot de volkshuisvesting.
Met onze bewonerscommissies zijn wij regelmatig in gesprek, via het behandelen van ons jaarverslag, begroting en jaarcijfers.

Het werkplan heeft als basis het behartigen van de belangen van alle huurders en bewonerscommissies van Stichting Woonwaard Noord-Kennemerland te Alkmaar.

Maatregelen overheid
In het jaar 2016 werd een evaluatie gehouden met betrekking tot de verhuurderheffing
De verhuurderheffing blijft de gemoederen bezighouden. Misschien en te hopen is dat deze heffing door het kabinet wordt teruggedraaid.

Onze Leden
De HBV kent zo'n 8.000 leden. De contributie wordt gelijk geïnd met de huur.
Volgens onze samenwerkingsovereenkomst met Woonwaard is het volgende opgenomen:
"De HBV bevordert de totstandkoming van door Woonwaard ingestelde én of gewenste bewonerscommissie in straten, complexen, buurten of wijken waar specifieke belangenbehartiging noodzakelijk is. De HBV ondersteunt deze commissies"

* betere afstemming met Woonwaard omtrent ledenwerving
* afstemming met Woonwaard voor het oprichten van Bewonerscommissies
In 2018 dient deze doelstelling met Woonwaard te worden geconcretiseerd.

Bestaande Bewonerscommissies
De HBV heeft tenminste vier overleggen per jaar met de Bewone rscommissies. In de maand april wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden

Het scholen van leden van de bewonerscommissies is een noodzaak en de HBV zet daar dan ook middelen en mogelijkheden voor in.
Voor 2018 en vervolgens blijft onze inzet om onze leden (bewonerscommissies, bestuursleden en vaste commissieleden) cursussen te laten volgen, waarbij de insteek is om deze in Alkmaar te laten geven.

Vormen van participatie
De HBV behartigt de belangen van alle huurders van Woonwaard. De meeste aandacht ging en gaat uit naar het functioneren van bewonerscommissies.
Tijden veranderen echter; er is een trend merkbaar waarbij huurders nog wel willen participeren, maar dat lang niet allemaal in een geïnstitutionaliseerde vorm willen doen.
Dit is o.a. merkbaar bij het oprichten van nieuwe of uitbreiden van bestaande bewonerscommissies.

Door het economisch klimaat van de laatste jaren en overige maatregelen in de sociale sector heeft ook corporatie Woonwaard, weinig kunnen doen aan grote projecten, zoals
grootonderhoud en renovaties.

Voor 2018 en komende jaren:
* vinden wij dat een groep huurders die op een andere wijze participeert een
vertegenwoordiger is van een achterban of van zichzelf?
* hoe organiseer je al deze vormen en hoe verhouden zij zich tot elkaar?
* als wij vinden dat er enige vorm van ondersteuning moet zijn, zowel materieel, als
immaterieel, hoe maken wij dan de afweging?

Jonge huurders
* beginnen om deze jongeren te bereiken met de moderne media.
Voor 2018 gaan we hiermede verder.

Huurders met andere etnische & culturele achtergronden
Het zou mooi zijn als we op verschillende manieren, deze doelgroep aan de HBV zouden binden. Momenteel zijn deze groepen wel in diverse bewonerscommissies vertegenwoordigt.

* overleg met die bewonerscommissies die deze groepen hebben opgenomen, hoe en op welke wijze deze huurders te benaderen.
Het is ons niet gelukt om deze doelstelling te realiseren.
Voor 2018 gaan we hiermede verder.

Andere vormen van participatie
De HBV is een vereniging van bewonerscommissies. Wij behartigen de belangen van alle huidige en - indien mogelijk - toekomstige huurders van Woonwaard.
Wij moeten erkennen dat de leden van de huidige bewonerscommissies - in meerderheid - van "oudere leeftijd" zijn.

Er zijn bewonerscommissies waarbij bewoners zich kortdurend met elkaar inspannen om een bepaald doel te bereiken. Nadat dit doel behaald is houdt de bewonerscommissie op te bestaan. Meestal is het mogelijk om een contactpersoon - tussen complex en HBV in te stellen.
De komende tijd zullen wij ons bezig moeten houden met mogelijk veranderende wijze van huurderparticipatie. In samenspraak met de Woonbond.

Beleidsonderwerpen
Huurbeleid en jaarlijkse huurverhoging
Het huurbeleid vormt de kern van de bedrijfsvoering voor Woonwaard. Huurbeleid wordt vormgegeven door het huurprijsbeleid.
Voor Woonwaard liggen drie doelen aan de basis van het huurprijsbeleid:
- een prijs die betaalbaar is voor onze doelgroep;
- een prijs die past bij de kwaliteit en de waarde van de woning zodat woningzoekenden
logische keuzes kunnen en gaan maken;
- een prijs die voldoende investeringsruimte biedt om de kwaliteit van de woningvoorraad
op peil te houden.
Wij spreken uit dat dit beleid vanaf 2018 kan worden doorgezet.

Huisvesting voor de zwakkeren (Wonen, welzijn en zorg)
De verzorgingsstaat neemt af. De nadruk wordt momenteel meer gelegd op flexibilisering van de arbeidsmarkt, een grotere eigen verantwoordelijkheid.
In het domein van zorg en welzijn wordt een scheiding gemaakt tussen private verzekeringen
(meer markt) en sociale voorzieningen.
Voor de sociale voorzieningen is nu al sprake van een grote decentralisatie.
De benadering waarin de burger op wet gebaseerde aanspraken heeft wordt vervangen door die van publieke voorzieningen waarbij lokaal wordt bepaald of er behoefte bestaat aan ondersteuning. (van recht naar voorziening)
Ingaande 1 januari 2015 zijn er nieuwe spelregels.

HBV:
Voor de komende jaren.
* kennisnemen van het gemeentelijk beleid
* de nadruk leggen op de wenselijkheid van wonen (zelfstandig, keuzemogelijkheden)
*Opstellen advies: speerpunten vanuit HBV en Woonwaard.

Energie en duurzaamheid
"De stroomversnelling" heeft onze aandacht en volgen wij dit proces.
Ook wel de Nul op de meter genoemd,

Warmtewet
Deze wet beschermt consumenten tegen onredelijke prijzen voor de warmte in hun huis.
Deze nieuwe wet is per 1 januari 2014 van kracht geworden en geldt voor de woningen met collectieve warmtelevering, zoals flatgebouwen of appartementenblokken.
De warmtewet heeft met name gevolgen voor huurders met blokverwarming. Er kunnen veranderingen in de servicekosten worden doorgevoerd.
Bewonerscommissies hebben op basis van de Overlegwet heel wat in te brengen als het gaat om de wijzigingen ten gevolge van deze wet.
Woonwaard zal de komende jaren het aardgas gaan vervangen door de afname van
warmte via de HVC Huisvuil Centrale.

HBV:
voor de komende jaren:
* Bewonerscommissies blijven adviseren, zoals:
- informeren op welke wijze huurders meldingen van ontevredenheid kunnen
doen bij Woonwaard;
- Huurders ondersteunen die moeite hebben om klachten te formuleren
Huurders moeten zich te alle tijden eerst richten tot Woonwaard.

Communicatie
Externe communicatie is een belangrijk aspect waarmee de HBV de contacten onderhoudt met haar leden, de verschillende doelgroepen van huurders, Woonwaard en overige relaties.
Namens de huurders worden adviezen uitgebracht en besluiten genomen. Het is van belang dat huurders op de hoogte zijn van deze zaken.

HBV:
De HBV blijft zich inspannen om haar website zo actueel mogelijk te houden.
* de boodschap moet aansluiten bij de vraagstukken van de huurder
* de wijze waarop gecommuniceerd wordt dient mee te gaan met de tijd
Tevens informeren wij de Bewonerscommissies door middel van de bladen
"Huurwijzer" (vier keer per jaar) en "Huurpeil`" (viermaal per jaar). Deze bladen zijn uitgaven van de Woonbond.

Ten slotte:
Deze onderwerpen verdienen in ieder geval voldoende aandacht.
Ze hebben veel gevolgen voor de HBV, de Bewonerscommissies en de huurders in het algemeen.


Laatste nieuws

Onvoldoende geld naar verduurzamen huurwoningen
geplaatst op: 30-09-18

Onvoldoende geld naar verduurzamen huurwoningen

Woonbond ...


Laatst aangepast

Home - 15-01-20
Statuten HBV-NK - 08-11-19
Alg. Ledenvergadering - 08-11-19


Contactgegevens

HBV Noord-Kennermerland
Kantoor Alkmaar
Thomas à Kempislaan 52
1813 LH ALKMAAR
Postbus 8053 1802 KB Alkmaar
contactformulier
Telefonisch bereikbaar op woensdag
van 9 tot 12 uur op tel.nr. 072- 540 81 81
hbv-nk@hetnet.nl

Lid worden ?

U kunt lid worden van HBV Noord-Kennemerland. De voorwaarde die gesteld wordt is dat u huurder bent van een woning van Woonwaard.

Vacature

Graag willen wij in contact komen met leden die wat willen doen voor de medehuurders. Voelt u zich betrokken bij ...